Dataset

[1] Huazhu Fu, Fei Li, José Ignacio Orlando, Hrvoje Bogunovic, Xu Sun, Jingan Liao, Yanwu Xu, Shaochong Zhang, Xiulan Zhang, "PALM: PAthoLogic Myopia Challenge", IEEE Dataport, 2019. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.21227/55pk-8z03. Accessed: Jul. 08, 2019. 


Clinical Background

 TBD


Baselines

TBD